Smartsector
 
Főoldal
Hogyan működik?
Megrendelés
Díjtáblázat
Regisztráció

Általános Szolgáltatási Feltételek

1.  A KULCSINFO szolgáltatást (továbbiakban Szolgáltatás) a KULCSINFO Kft. - cégjegyzékszám: 01-09-863611 - (továbbiakban Szolgáltató) nyújtja a Magyar Köztársaság területi határain belül. Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Szolgáltatás előfizetői szerződésének általános feltételeit tartalmazza.

2.  Szolgáltatás igénybevételére az jogosult (továbbiakban: Előfizető), aki regisztrált felhasználó (lásd: 3. pont), rendelkezik KULCSINFO azonosító bilétával (továbbiakban: Biléta) (lásd: 5. pont)  és aktivált Szolgáltatás előfizetéssel (továbbiakban: Előfizetés) (lásd: 11. pont).

3.  Regisztrált felhasználó, aki regisztrációval rendelkezik Szolgáltatás www.kulcsinfo.hu internet címen (URL) elérhető honlapján (továbbiakban: Honlap).

4.  Honlapon történő regisztráció során Előfizetőnek meg kell adnia egy élő e-mail címet, amire érkező leveleit rendszeresen elolvassa és egy jelszót. Regisztrációhoz egyéb adat megadása nem szükséges. Regisztráció visszaigazolásakor Előfizető egy aktiváló kódot kap, amely segítségével befejezheti regisztrációját.

5.  Biléta egy speciális, fémből készült, egyedi sorszámmal ellátott, kulcscsomóra illeszthető eszköz. Bilétán található sorszám semmilyen módon nem utal Előfizető adataira, vagy kilétére.

6.  Bilétán figyelemfelhívó szöveg található a megtaláló részére. Amennyiben Biléta és a hozzáillesztett kulcs megtalálása után a megtaláló kapcsolatba lép Szolgáltatóval, Szolgáltató mindent megtesz, a talált kulcsok Szolgáltatóhoz történő visszajuttatása érdekében. Sikeres visszajuttatás esetén Szolgáltató a megtalálónak jutalmat ad. Szolgáltató ezek után az aktiválás során megadott elérhetőségei segítségével felveszi a kapcsolatot Előfizetővel és a visszaküldési díj megfizetése után Előfizető részére visszajuttatja a megtalált kulcsait. Szolgáltató minden esetben rögzíti a visszajuttatott kulcsokat átvevő személy személyes adatait és személyi igazolvány számát.

7.  Biléta és Előfizetés vásárlása elektronikus megrendeléssel Honlapon keresztül, írásban megrendelőlap kitöltésével és Szolgáltatóhoz történő eljuttatásával vagy személyesen hivatalos viszonteladóknál kezdeményezhető. Új Biléta kizárólag Előfizetéssel együtt vásárolható. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy új megrendelés teljesítését indoklás nélkül visszautasítsa.

8.  Az előfizetési díjat megfizetni banki átutalással, internetes átutalással vagy hivatalos viszonteladóknál készpénzben lehet.

9.  Elektronikus vagy írásos megrendelés esetén Szolgáltató Bilétát postai úton az előfizetési díj számlájára történt hiánytalan megérkezése után a megrendelőlapon feltüntetett címre juttatja el, viszonteladóktól Biléta készpénzfizetés esetén azonnal átvehető.

10.  Szolgáltató Bilétát egyedileg zárt, nem azonosítható csomagolásban juttatja el Előfizető részére. Amennyiben Biléta egyedileg zárt csomagolása sérülten érkezik Előfizetőhöz, akkor Előfizető kérésére Szolgáltató a sérült csomagolású Biléta székhelyére történő visszajuttatása után Bilétát díjmentesen kicseréli.

11.  Előfizetés és előfizetés hosszabbítás aktiváltatására Biléta birtokában, kizárólag elektronikus úton, Honlapon keresztül van lehetőség regisztráció (lásd: 4. pont) után. Előfizetés aktiválása esetén javasolt a regisztrációhoz több elérhetőség megadása, a későbbi könnyebb kapcsolatfelvétel miatt.

12.  A regisztráció vagy aktiválás során tévesen vagy hiányosan megadott adatok, illetve a korábban megadott adatok megváltozása esetén az új adatok bejelentésének hiánya miatt keletkezett károkért, illetve téves szolgáltatásért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Valótlan adatok megadása, vagy egyéb visszaélés, illetve annak gyanúja esetén, továbbá, ha Előfizető Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használja Szolgáltató Előfizetést azonnali hatállyal felmondhatja, illetve felfüggesztheti.

13.  Szolgáltatás kizárólag Előfizető elérhetőségi adatainak Előfizető által, regisztráció után történő elektronikus rögzítésére, tárolására, Előfizetés elektronikus aktiválására, Biléták kiküldésére, az előfizetési tartam alatt a megtalált kulcsok visszajuttatásának a megszervezésére és a díjtáblázatba foglalt díj megfizetése ellenében a kulcsok visszajuttatására terjed ki. Szolgáltató egyéb szolgáltatást nem végez.

14.  Megtalált és visszajuttatott Bilétához illesztett kulcs esetén a megtalált Biléta bevonásra és megsemmisítésre kerül, a sorszámát Szolgáltató törli a nyilvántartásból. Ezzel egyidőben a bevont bilétához tartozó Előfizetés megszűnik. Ebben az esetben Előfizetőnek lehetősége nyílik újabb Biléta és Előfizetés vásárlására kedvezményesen. A megszűnt Előfizetés előfizetési díjából visszatérítés nem jár.

15.  Megtalált kulcs esetén, amennyiben annak visszajuttatását a megtaláló anyagi vagy egyéb feltételekhez köti, Szolgáltató nem bonyolódik alkuba és semmilyen esetben sem ad ki a kulcs tulajdonosára utaló adatot. Ezt abban az esetben sem teszi, ha ezzel a kulcs visszajuttatása akadályoztatott.

16.  Szolgáltató nem vállal garanciát minden elveszett kulcs megtalálására és visszajuttatására, kizárólag azon kulcsok visszajuttatását garantálja, amelyek Szolgáltatóhoz megérkeztek. Ezen kulcsok visszajuttatása érdekében Szolgáltató minden tőle elvárható, a 6. pontban leírt erőfeszítést megtesz. Szolgáltató nem felel a szolgáltatást befolyásoló vis major, háború, járvány, terrorizmus, bűncselekmények, sztrájk, elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok vagy jogszabályi változások folytán bekövetkezõ késedelmes, hibás, vagy nem teljesítésért.

17.  Regisztrált felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa önkéntesen megadott személyes és egyéb adatok kezelője Szolgáltató, Regisztrált felhasználó felhatalmazza Szolgáltatót az általa megadott adatok kezelésére. Az adatokat kizárólag Szolgáltató munkatársai és kizárólag Szolgáltatással kapcsolatban kezelik, az adatfeldolgozás során semmilyen külső (harmadik) személyt Szolgáltató nem vesz igénybe és mindent megtesz, hogy az adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. Szolgáltató munkatársai az adatokhoz korlátozottan, kizárólag a szükséges mértékben férhetnek hozzá, csak indokolt esetben, és csak az igénybe vett szolgáltatásokkal vagy új ajánlatokkal kapcsolatosan keresik meg regisztrál felhasználót. Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy regisztrált felhasználó rendelkezésére álló valamennyi adatának kezelése során maradéktalanul eleget tesz a „Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló” 1992. évi LXIII. törvényben és a „Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló” 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségének. Az adatok fizikai tárolási helye Szolgáltató bérelt szervere. Szolgáltató adatkezelési azonosítószáma: 824-0001.

18.  Szolgáltató az általa kezelt adatok biztonsága érdekében soha, semmilyen úton és módon nem ad ki adatokat Előfizetőről, ez vonatkozik Előfizető saját adataira is. Szolgáltató soha nem azonosítja Előfizetőit Biléta sorszáma alapján.

19.  Előfizetés tartama az aktiválás napjától számított előfizetési tartam végéig tart.

20.  Előfizetés meghosszabbítható. A hosszabbítás a 7. pontban leírtak szerint kérhető a hosszabbítás tartamára szóló előfizetői díj 8. pont szerinti megfizetése mellett. A hosszabbítást Szolgáltató által küldött kódszám segítségével ismét, elektronikus úton, a 11. pontban leírtak szerint aktiválni kell. A hosszabbításhoz küldött kódszám alapján sem Biléta sorszáma, sem Előfizető adatai nem azonosíthatóak. Lejárt előfizetés hosszabbítására a lejáratot követő 90 napon belül van lehetőség a lejárat napjától visszamenőleges hatállyal. A 90 nap elteltével Biléta sorszámának Előfizető regisztrációjához rendelése megszűnik, és ezzel Előfizetés végleg megszűnik. A hosszabbítási kérelmet Szolgáltató indoklás nélkül visszautasíthatja.

21.  Előfizetés felbontását és Biléta sorszámának törlését Előfizető bármikor írásban kérheti Szolgáltatótól, azonban ebben az esetben a már kifizetett előfizetési díjak nem kerülnek visszatérítésre. Előfizetés felbontása esetén Előfizetéshez tartozó Biléta sorszámának Előfizető regisztrációjához rendelése a felbontást követő 90. napon megszűnik. 90 napon belül Előfizetés Előfizető írásos kérésére visszaállítható, illetve hosszabbítható.

22.  Elektronikus úton rendelt és banki vagy internetes átutalással megfizetett Előfizetés esetén, Biléta átvételét követő 15 naptári napon belül, Biléta és a vásárlásáról kiállított számla másolatának Szolgáltató székhelyére, Előfizető költségén történő visszajuttatása esetén Előfizető írásban, indoklás nélkül elállhat Előfizetéstől. Ilyen esetben Szolgáltató az előfizetési díjat Előfizető részére, Biléta visszaérkezését követő 15 naptári napon belül, Előfizető által megadott bankszámlaszámra történő átutalással visszatéríti és Előfizetéshez tartozó Biléta sorszámának Előfizető regisztrációjához rendelését (amennyiben korábban már aktiválta) megszűnteti.

23.  Elveszett Bilétát Előfizető köteles Szolgáltatónak bármely elérhetőségén bejelenteni. Elveszett, de meg nem talált Biléta pótlására nincs lehetőség.

24.  Szolgáltató Bilétára három év garanciát vállal. A garancia rongálás, sérülés vagy nem rendeltetésszerű használat miatt keletkezett károk esetén nem érvényes. Garanciális csere igény esetén Előfizető a cserélendő Bilétát, a csereigény indoklásával együtt Szolgáltatóhoz visszajuttatja. Szolgáltató a cserélendő, visszaérkezett Bilétát minden esetben leselejtezi, sorszámának Előfizető regisztrációjához való rendelését megszünteti és Bilétához tartozó Előfizetést törli, mivel Előfizető adatai és Biléta sorszáma együtt ismertté váltak. Jogos garanciális igény esetén új Bilétát és Előfizetést juttat el díjmentesen Előfizető részére. Jogtalan igény esetén értesíti Előfizetőt és a leselejtezett Bilétához tartozó, törölt Előfizetés hátralévő időszakának díjával elszámol.  

25.  Azokat a megtalált, Bilétával ellátott kulcsokat, amelyeket Előfizető adatainak hiánya vagy valótlansága miatt Szolgáltató nem tud visszajuttatni, illetve Előfizető nem kíván átvenni, Szolgáltató a visszaküldés megkísérlésétől számított 90 napig őrzi, utána megsemmisítheti. Ezen Biléták Előfizetését Szolgáltató a 90. nap elteltével megszűntetheti és Biléták sorszámait törölheti.

26.  A regisztráció során Előfizető által megadott adatok és a regisztráció a lejárt, de meg nem hosszabbított Előfizetésekhez, az elállás miatt 15 napon belül visszaküldött Előfizetésekhez, Előfizető által felbontott Előfizetésekhez és a csereigény miatt törölt Előfizetésekhez tartozó Biléták sorszámának törlésével egyidőben nem törlődnek, kizárólag Bilétákhoz rendelésük szűnik meg.

27.  A regisztráció után megadott adatok törlésére, módosítására regisztrált felhasználóknak elektronikus úton Honlapon van lehetősége a regisztráció során megadott email cím kivételével. Magának a regisztrációnak a teljes törlésére regisztrált felhasználónak Szolgáltató bármely elérhetőségére küldöt írásos nyilatkozatával van lehetősége.

28.  Élő Előfizetéssel rendelkező regisztráció teljes törlése esetén, a törléssel egyidőben valamennyi élő Előfizetés megszűnik és azok később sem állíthatók vissza.

29.  Szolgáltató nem vállal felelősséget az elvesztés és visszajuttatás időtartama alatt megsérült, hiányossá vált, rongálódott vagy működésképtelenné vált kulcsokért, illetve az azokon található, vagy azokhoz rögzített egyéb eszközökért, tárgyakért.

30.  Az előfizetési díjakat, illetve Szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb díjakat Szolgáltató Díjtáblázata tartalmazza. A mindenkori aktuális Díjtáblázat és ÁSZF megtalálható Honlapon.

31.  Szolgáltató, az előfizetési díjról a megrendelőlap számlázási adatok rovatában szereplő adatokkal saját nevében számlát állít ki. Számlázási adatok hiánya esetén a megrendelő adataival kerül a számla kiállításra. Hivatalos viszonteladótól történt vásárlás esetén a hivatalos viszonteladó Előfizető kérésére számlát, illetve nyugtát állít ki saját nevében. Szolgáltatás általános forgalmi adó besorolása: 25%.

32.  A jelen ÁSZF rendelkezésein kívül Szolgáltatás megrendelőlapja és Szolgáltatóval írásban kötött esetleges egyéb megállapodások Előfizetés elválaszthatatlan részét képezik. A szóbeli megállapodások érvénytelenek.

33.  Előfizetés, jelen ÁSZF alapján, Előfizető által Honlapon előfizetés elektronikus aktiválásakor jön létre. Ennek hiányában leendő Előfizető megrendelőlapja az irányadó.

34.  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezései az irányadóak. Előfizetéssel kapcsolatban felmerült jogvitákban Előfizető és Szolgáltató alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

35.  Jelen ÁSZF 2009. október 15-én lép hatályba és a következő ÁSZF kiadásáig van érvényben.

 

© 2009 Kulcsinfo Kft.
Szolgáltatásunk ÁSZF Adatvédelem Segítség Kapcsolat